جستجو

شرح راکتور همگن التراسونیک

Date:Jul 27, 20161. چند مافوق صوت با هم ترکیب برای بسیاری نتیجه امولسیون بهتر است نمونه سر کار.

2.-ساخته شده در سیستم گردش می کند نمونه دریافت بیشتر مخلوط یکنواخت، هیچ زاویه مرده.

3. رو به پایین تخلیه شیر، راحت تر برای مواد تخلیه.

4-عمودی تکان دهنده برق مواد مخلوط کردن لباس بیشتر می کند.


سونوگرافی راکتور امولسیون از طریق آن "اثر كاويتاسيون" بدانند امولسیون روغن مخلوط با آب امولسیون آب مخلوط با روغن مخلوط و همگن فاز پیوسته و فاز پراکنده مدرن فن آوری شیمیایی به جای پروانه آسیاب کلوئیدی و دیگر تکنولوژی های سنتی امولسیون است.

یک جفت: TOPTION اسپری خشک کن

بعدی: مافوق صوت همراه اختلال سیستم