جستجو

تبخیر کننده دوار: در وضعیت, اثر تراکم کدام بهتر است?

Date:May 12, 2016

درجه حرارت آب را به عنوان فصل مختلف آن دما تغییر می دهد. بنابراین بازیابی حلال بهره وری پایین و آب کندانسور تغییر رنگ سازند و در مقیاس را در تابستان است.

شما می توانید انتخاب زیر دو راه حل های آزمایشگاه:

1) بهترین راه حل: مجهز به خنک کننده مناسب دمای پایین گردش پمپ، هنگامی که شما انتخاب, لطفا با توجه به "برودتی ظرفیت"، "کمترین دما"، "گردش مشترک"، "گردش ظرفیت" و "فشار گردش", TOPTION دمای پایین تامین تجهیزات حرفه ای برای تبخیر کننده دوار.

2) برای تبخیر کننده دوار آزمایشگاهی، دام سرد می تواند توسط یخ خنک کننده.


یک جفت: کار اصل اولتراسونیک سری

بعدی: TOPTION فوق العاده کم دما فتوشيميايی راکتور