جستجو

اسپری خشک کن کار اصل

Date:Sep 01, 2016

هوا از طریق فیلتر کردن و حرارت، توزیع هوای گرم است که در بالای اسپری خشک کن، هوای گرم فزاینده به طور مساوی به اتاق برای خشک کردن را وارد کنید. مایع از طریق automizer گریز از مرکز با سرعت بالا است که در بالای اتاق خشک کردن اسپری (چرخش) از مرکز به قطرات ریز مه سپس تماس با جریان هوای گرم و خشک کردن پایان محصول در زمان و محل. محصول نهایی به طور مداوم خروجی بین خشک شدن برج پایین و طوفان جدا کننده، از طریق گیرنده گرد و غبار در حال تخلیه توسط فن پیش نویس ناشی از اگزوز.یک جفت: TOPTION مواد غذایی صنعت خلاء یخ خشک کن

بعدی: پزشکی و دارویی خلاء یخ خشک کن