جستجو

گرم یادآوری از آزمایشگاه TOPTION ارائه دهنده راه حل

Date:Feb 03, 2015

با توسعه سریع اینترنت امروز، برخی از مجرمان نما به عنوان شرکت TOPTION برای فریب مشتریان، پس لطفا هر شریک یادآوری وجود دارد:

1. مدت پرداخت TOPTION: شرکت-شرکت;

2.TOPTION امضا باید در فاکتور proforma؛ نشان داده شده

3-تمام آدرس ایمیل TOPTIONمسائل ***@toptionlab.com و یا ***@toption-china.com دارد.

لطفا اگر متفاوت از اطلاعات، ما وب سایت ما (به www.toptionlab.com) / (به www.toption-china.com) و تماس با ما


یک جفت: ایزو & م گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت از TOPTION

بعدی: نه